Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z zasobów serwisu SMMA 2.0. („Usługa”) prowadzonego przez Marketing Force LLC z siedzibą w Dubaju („SMMA 2.0.”, „serwis” „platforma”).

Warunkiem korzystania z Usługi przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a SMMA 2.0.. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu.

Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Usługi.


II. USŁUGA

Usługa

W ramach Usługi SMMA 2.0. zapewnia Klientowi:

a) dostęp do platformy internetowej https://smma.elms.pl/logowanie.htmll („Platforma Akademia SMMA 2.0.”) w modelu Abonamentowym, zawierającej materiały edukacyjne z zakresu online marketingu;

b) dostęp do narzędzi służących do prowadzenia działań marketingowych w Internecie

c) dostęp do cyklicznych spotkań z ekspertami SMMA 2.0.

d) obsługę Klienta;

e) dostęp do zamkniętej grupy Klientów Akademii  na Facebooku

f) dodatkowe programy edukacyjne (tzw. "Programy Certyfikujące"), o ile Klient je zamówi, zaakceptuje dodatkowy regulamin, jeżeli jest dla nich przewidziany, oraz opłaci,

Szczegółowy zakres dostępnych dla Klienta materiałów i funkcjonalności w ramach jego Planu Subskrypcji określa oferta wideo dostępna pod adresem https://robertwnuk.pl/smma-2-0-subskrypcja-do-koszyka/

 


Konto

Do korzystania z Usługi, w tym dostępu do materiałów edukacyjnych i narzędzi, wymagane jest założenie przez Klienta konta abonamentowego na Platformie SMMA 2.0. 2.0 („Konto”). Dostęp do Konta możliwy jest wyłącznie przy użyciu indywidualnego dla każdego Klienta loginu i hasła. Klient ma obowiązek utrzymywać swoje dane logowania w tajemnicy. Klient jest odpowiedzialny za skutki używania Konta, w szczególności za działalność użytkowników Konta (tzw. multi-kont). Domyślnie z konta może korzystać jeden użytkownik. Konto nie może być współdzielone w podstawowym abonamencie. Klient może wykupić dodatkowe konta dla osób trzecich (np. pracowników). Klient może opłacić  dostep do zasobów Platformy poprzez jednorazową płatność lub w systemie automatycznego obciążania karty płatniczej (tzw. autopłatności) realizowanej zgodnie z wybranym abonamentem. Materiały na koncie udostępniane są cyklicznie, tj. każdego dnia odkrywana jest nowa partia materiałów edukacyjnych i narzędzi.


Upgrade

Klient może w każdym czasie zmienić okres subskrypcji na dłuższy, wykupić dodatkowe dostępy dla osób trzecich lub nabyć programy certyfikujące.

 

III. WYMOGI TECHNICZNE

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych oficjalnych wersjach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari. Dla korzystania z Usługi konieczne jest, by Klient posiadał urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, posiadającym wtyczkę akceptującą technologię Flash, akceptującym pliki typu „cookies” i z włączoną obsługą JavaScript oraz konto poczty email.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jakość plików wysyłanych, publikowanych lub w inny sposób udostępnianych przy użyciu Usługi może różnić się od źródłowej z uwagi na konieczność ich dostosowania do standardów i parametrów przesyłania danych, sieci lub urządzeń uczestniczących w transferze, wymogów Platformy SMMA 2.0.

 

IV. KORZYSTANIE Z USŁUGI

Z chwilą założenia Konta i akceptacji Regulaminu, Klient:

a) zobowiązuje się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Polityki Prywatności, a także z innymi dokumentami i instrukcjami wydawanymi przez SMMA 2.0 w związku ze świadczeniem Usługi,

b) potwierdza, że dobrowolnie przystąpił do korzystania z Usługi,

c) potwierdza, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowanie tych danych, jeżeli ulegną zmianie,

d) zobowiązuje się używać, w tym wysyłać lub publikować, z wykorzystaniem Platformy (w szczególności udostępnionych w niej narzędzi) tylko takie materiały, do których Klient jest odpowiednio uprawniony,

e) zobowiązuje się ściśle przestrzegać zasad i przepisów prawa, w tym informacji handlowych, przetwarzania danych osobowych, publikacji materiałów na serwerach Akademii SMMA 2.0

f) wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od Akademii SMMA 2.0 oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Usługi,

g) zobowiązuje się zachować w tajemnicy swoje dane logowania do Konta,

h) wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej wystawianych przez Akademię SMMA 2.0. faktur za świadczoną na rzecz Klienta Usługę.

V. PŁATNOŚCI

Klient obowiązany jest terminowo uiszczać opłaty za korzystanie z Platformy zgodnie z wybraną przez siebie opcją płatności.  Aktualna oferta cenowa Akademii SMMA 2.0. dostępna jest na stronie https://robertwnuk.pl/smma-2-0-subskrypcja-do-koszyka/ Ceny uwzględniają podatek od towaru i usług.

Usługa udostępniana jest na wybrany przez Klienta okres subskrypcji (który jest automatycznie odnawiany w przypadku wyboru formy płatności kartą kredytową lub Paypal) po otrzymaniu przez Akademię SMMA 2.0. opłaty wyliczonej zgodnie z wybranym przez Klienta Planem Subskrypcji (usługa przedpłacona). Akademia SMMA 2.0. zastrzega prawo informowania Klienta poprzez email o upływającym okresie subskrypcji oraz o wysokości opłaty do zapłaty celem odnowienia subskrypcji. W przypadku dalszego zaniechania płatności przez Klienta, uznaje się, że zrezygnował on z dalszej subskrypcji Usługi, Konto Klienta zostaje zablokowane, a umowa ulega rozwiązaniu.

Opłaty za korzystanie z Konta można dokonać kartą kredytową, kartą debetową bądź przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu transakcyjnego on-line prowadzonego przez partnera Akademii SMMA 2.0.. W przypadku jakichkolwiek problemów z płatnością, należy skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta. Dokonane płatności za zamówioną Usługę nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych przepisami prawa lub gwarancji. W przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty kredytowej, Klient podaje dane swojej karty tylko przy rejestracji. Opłaty za kolejne okresy będą pobierane automatycznie pierwszego dnia po upływie okresu subskrypcji (tzw. recurring payment – płatność odnawiana automatycznie). W przypadku gdy pobranie opłaty przy pomocy karty kredytowej nie jest możliwe, Akademia SMMA 2.0.  podejmie próbę pobrania opłaty w kolejnych dniach, a jeżeli nadal nie będzie możliwe pobranie opłaty, uznaje się, że Klient zrezygnował z Usługi. W celu zapewnienia ciągłości świadczenia Usługi i realizowania płatności, Klient upoważnia Akademię SMMA 2.0.  do aktualizowania danych kartowych Klienta w przypadku gdy dane te stają się nieaktualne, upływa termin ważności karty itp. i na podstawie zaktualizowanych danych do kontynuowania pobierania opłat na dotychczasowych zasadach. Akademia SMMA 2.0. nie odpowiada za żadne dodatkowe opłaty naliczane przez instytucje finansowe z tytułu realizacji transakcji płatniczej.

Faktura VAT za korzystanie z Usługi wystawiana jest w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od otrzymania płatności. Faktura będzie dostępna w formie w zakładce „Faktury” w Koncie Klienta lub na wyraźne życzenie przesłana drogą e-mailową. Dla potrzeb rozliczeń uznaje się, że miesiąc wynosi 30 dni, rok obejmuje 365 dni, zaś dwa lata 720 dni.


 

VI. NIEDOZWOLONE PRAKTYKI

Klient nie może korzystać z Akademii SMMA 2.0. w żaden sposób, celowo bądź nieumyślnie, prowadzący do naruszenia przepisów prawa, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu, jak również prawa własności intelektualnej lub innego prawa osób trzecich lub które w inny sposób są lub mogą być szkodliwe dla naszego biznesu, marki lub reputacji. Zasada ta odnosi się również do Treści Klienta. 

Przykłady niedozwolonych praktyk:

1. wysyłanie spamu (niezamówionych informacji handlowych);

2. korzystanie z zakupionych lub wynajętych list mailingowych lub innych cudzych list;

3. wgrywanie, publikowanie, umieszczanie, przechowywanie, odsyłanie do, transmitowanie lub w inny sposób udostępnianie Treści, które:

  1. naruszałyby cudzą własność, zwłaszcza prawa autorskie, prawo własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa,
  2. są obsceniczne, obraźliwe, napastliwe, oszczercze, pornograficzne, oszukańcze, naruszające prywatność lub w inny sposób naruszają obowiązujące prawo lub zasady i polityki Akademii SMMA 2.0. (w szczególności Politykę Prywatności lub Politykę Anty-Spamową),
  3. związane są z pornografią, materiałami przeznaczonymi wyłącznie dla dorosłych, rasizmem, lub innymi materiałami lub treściami, które mogą być obraźliwe dla innej osoby,
  4. mają szkodliwą zawartość, w szczególności zawierają wirusy, w tym konie trojańskie, robaki internetowe, bomby logiczne, cancel boty, spy-Ware, lub inne pliki, oprogramowania lub technologie, które są zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, przechwytywania lub przywłaszczania usług, systemów, programów, danych lub ograniczania funkcjonowania oprogramowania, sprzętu lub urządzeń, do uszkadzania lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do wszelkich danych i innych informacji osób trzecich,
  5. podszywają się pod inną osobę, w szczególności naszego pracownika lub przedstawiciela;

4. używanie Usługi do namawiania nieletnich do zakupu towaru lub usługi;

5. używanie Usługi do wpływania na podświadomość odbiorcy;

6. dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie treści w taki sposób, by zmylić lub wprowadzić w błąd odbiorcę;

7. podszywanie lub próby podszywania się pod inne osoby lub jednostki (w tym jednego z naszych pracowników lub przedstawicieli) lub Usługi

8. modyfikowanie, kopiowanie, powielanie, prezentowanie, licencjonowanie, sprzedawanie, wykonywanie praw zależnych, eksploatowanie lub inne używanie Usługi (bądź jej części), w tym materiałów udostępnionych w działach edukacyjnych Akademii SMMA 2.0. , w sposób wykraczający poza udzielone przez nas upoważnienie w tym zakresie, bez względu na to, czy materiały te zostały udostępnione przez nas bezpłatnie, za opłatą w ramach wybranego Planu Subskrypcji lub za dodatkową opłatą. W szczególności niedozwolone jest korzystanie z Usługi (lub jej części) lub wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez Akademię SMMA 2.0.lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części) w jakikolwiek sposób poza Usługą. Zakazy powyższe odnoszą się do wszystkich materiałów udostępnionych przez Akademię SMMA 2.0. lub wytworzonych w ramach korzystania z Usługi (lub jej części), niezależnie od tego, czy są to materiały bezpłatne czy odpłatne, standardowe czy przygotowywane na zamówienie Klienta.

9. wykorzystywanie Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

10. Zastraszanie, obrażanie, szkalowanie, zniesławianie, oczernianie, wprowadzanie w błąd oraz używanie słownictwa uznawanego powszechnie za obraźliwe pdoczas kontaktu z pracownikami i przedstawicielami Akademii SMMA 2.0..

11. podejmowanie innych działań, które w naszej ocenie zakłócają lub są (mogą być) szkodliwe dla naszych pracowników, przedstawicieli, naszego biznesu, reputacji, wartości firmy lub ograniczają możliwość naszych innych Klientów efektywnego korzystania z Usługi lub innych naszych usług.

Klient nie może używać sprzętu lub oprogramowania mogącego uszkodzić lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy Akademii SMMA 2.0., ani służącego do przechwytywania systemu lub danych z Platformy Akademii SMMA 2.0. lub jakiejkolwiek strony internetowej posiadanej lub kontrolowanej przez Akademię SMMA 2.0.. Klient nie może podejmować żadnych działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie w sieci internetowej lub należącej do Akademii SMMA 2.0. infrastruktury. Zastrzegamy prawo (niezależnie od innych uprawnień wynikających z Regulaminu) wstrzymania publikacji, usunięcia każdej Treści (zdefiniowanej jak w punkcie poniżej), zawieszenia, zablokowania lub usunięcie konta, za uprzedzeniem lub bez, według własnego uznania, jeżeli uzyskamy informację lub uzasadnione podejrzenie, że działalność Klienta, Uczestnika lub Treści naruszają przepisy prawa, nasze polityki, niniejszy Regulamin, prawa osób trzecich lub z innego powodu jest niepożądana. W wyżej opisanych sytuacjach nie ponosimy odpowiedzialności względem Klienta za podjęte środki.

Zasady należytego korzystania

Odpowiednie używanie Usługi zapewnia wysoki standard i wydajność obsługi naszych klientów. Z tego względu istotne jest przestrzeganie zasad należytego korzystania z Usługi w taki sposób, aby było ono równie satysfakcjonujące dla wszystkich. 

Zapewniamy, że narzędzia i funkcje udostępnione w sposób „nielimitowany” są naprawdę „nielimitowane” jeżeli są wykorzystywane zgodnie z niniejszymi zasadami. Określiliśmy jednak pewne parametry nadużyć, aby zapewnić, że nadmierne korzystanie z niektórych funkcji nie będzie miało negatywnego wpływu na korzystanie z Usługi przez innych klientów lub na skuteczność ich kampanii. Parametry te znacznie wykraczają poza standardowe użycie Usługi i nie będą dotyczyć większości naszych klientów.
Znajdą one zastosowanie jedynie w sytuacjach nadmiernego korzystania z Usługi, prowadzącego do obciążenia naszych systemów, które negatywnie wpływa na użytkowanie Usługi przez innych klientów.
W takim wypadku nasz zespół niezwłocznie poinformuje Cię o korzystaniu z Usługi lub jej części w sposób nadmierny i w przystępny sposób poradzi Ci, jak korzystać z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem i wybranym Planem Subskrypcji. Jeśli nadal będziesz używał Usługi w sposób nadmierny, zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zablokowania dostępu do Usługi w całości lub w części lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany przez nas indywidualnie i według naszego uznania. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

VII. TREŚCI

Klient jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie informacje, dane, teksty, grafiki, logo, video, pliki audio lub inne materiały i utwory, które publikuje, załadowuje, przesyła lub w inny sposób udostępnia przy użyciu Usługi, w tym w szczególności na swojej landing page, w szczególności podczas podczas sesji cyklicznych. Odpowiedzialność ta obejmuje również Treści stanowiące linki do innych stron internetowych lub zasobów lub inne usługi udostępniane przez osoby trzecie, którymi Klient się posługuje. Nie rościmy sobie żadnych praw do Treści i przyjmujemy, że prawa i tytuły do Treści przysługują Klientowi (lub jego użytkownikom/Uczestnikom), za wyjątkiem treści pochodzących z naszych zasobów. Klient wyraża zgodę, abyśmy jego aktywność innym użytkownikom w ramach budowy społeczności jak i udostępniali dane, które wprowadzi w formularzu dostępnym w zakładce Profil użytkownika. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie jego aktywności (w szczególności osiągniętych wyników) w naszych materiałach marketingowych, w szczególności w przygotowywanych studium przypadku (and. case study).

Przyznajemy Klientowi prawo do korzystania z udostępnianych przez nas zasobów wyłącznie w celu korzystania z Usługi i zgodnie z ich przeznaczeniem, bez względu na to, czy dostęp do tych materiałów Klient uzyskał bezpłatnie lub odpłatnie, oraz bez względu na to, czy materiał jest standardowy czy przygotowywany na zamówienie Klienta. Zwracamy uwagę, iż nasze zasoby mogą obejmować materiały, które podlegają prawom autorskim oraz prawom pokrewnym osób trzecich. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że przysługuje nam prawo usunięcia w każdym czasie i według własnego uznania takich materiałów, zablokowania do nich dostępu, jak również żądania, aby Klient niezwłocznie zaprzestał ich używania. Jeżeli Klient nie spełni tego żądania, przysługuje nam prawo samodzielnego usunięcia takich materiałów według naszego uznania bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu. W wyżej wskazanych przypadkach Klient nie będzie uprawniony do żądania zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych na naszą rzecz.

Jeśli Klient opublikuje, prześle lub w jakikolwiek inny sposób udostępni Treści należące do osób trzecich lub za pośrednictwem osób trzecich, jest obowiązany, niezależnie od obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, przestrzegać warunki świadczenia usług, warunki licencyjne lub regulaminy ustalone przez te podmioty.

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że możemy zachować Treści i je udostępnić, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy jest to niezbędne do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, orzeczenia lub decyzji właściwego organu władzy publicznej, udzielenia odpowiedzi na podniesione zarzuty lub aktywność Klienta narusza obowiązujące prawo lub prawa osób trzecich.

VIII. OBSŁUGA KLIENTA

Zapewniamy Obsługę Klienta poprzez email oraz telefonicznie. Klient, który chce skorzystać z pomocy Działu Obsługi Klienta lub złożyć reklamację, powinien w zgłoszeniu podać co najmniej nazwę swojego Konta. Nie odpowiadamy na anonimowe prośby lub reklamacje. Szczegółowe dane kontaktowe do Działu Obsługi Klienta dostępne są w Koncie w zakładce „Kontakt”. Na większość zapytań i reklamacji odpowiadamy w dni robocze w ciągu 48 godzin roboczych w formie e-mailowej. Godziny obsługi w formie telefonicznej dostępne są w zakładce Kontakt. Klient ma prawo być informowany o statusie jego zapytania/reklamacji.

IX. LIKWIDACJA KONTA/ROZWIĄZANIE UMOWY

Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. W celu rezygnacji z Usługi Klient powinien skontaktować się z działem obsługi klienta w formie e-mailowej lub telefonicznej. Klient może zablokować automatyczne płatności również samodzielnie zgodnie z instrukcją  Paypal (tzw. anulacja subksrypcji). Z chwilą likwidacji Konta umowa ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Platforma Akademii SMMA 2.0. umożliwia Klientowi przywrócenie Konta (wraz z wszelkimi danymi oraz Listą Subskrybentów) w terminie 90 dni od daty usunięcia Konta (niezależnie od przyczyny jego usunięcia). Warunkiem przywrócenia Konta jest dokonanie przez Klienta odpowiedniej zapłaty za następny okres subskrypcji Usługi w powyższych terminach. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przywrócenia Konta bez podawania przyczyn (w szczególności jeżeli usunięcie Konta było następstwem wypowiedzenia umowy lub zablokowania Usługi przez nas).

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia Klientowi subskrypcji na Usługę w każdym czasie bez podania przyczyn ze skutkiem natychmiastowym za zwrotem opłaty uiszczonej z góry przez Klienta proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca okresu subskrypcji, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.

Zastrzegamy prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, zablokowania Usługi w całości lub części lub odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta w przyszłości w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

Przykłady naruszeń postanowień Regulaminu:

a) nieuiszczenie opłat za Usługę w ustalonym terminie,

b) dopuszczenie się niedozwolonych praktyk, o których mowa w punkcie VI Regulaminu,

c) nachalna reklama, spamowanie, obrażanie innych Klientów w ramach użytkowania Platformy

d) naruszenie zasad dotyczących korzystania ze znaków towarowych i innej własności intelektualnej Akademii SMMA 2.0.,

e) utworzenie większej liczby Darmowych Kont testowych niż zezwala na to niniejszy Regulamin,

f) podawanie przez Klienta nierzetelnych lub nieprawdziwych danych o sobie lub nieaktualizowanie tych danych, gdy ulegną zmianie,

g) przeniesienia praw i obowiązków z umowy na Usługę bez uprzedniej zgody Akademii SMMA 2.0.

Gdy umowa ulega rozwiązaniu, wówczas, niezależnie od przyczyn oraz trybu rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych przez niego płatności, tak w całości jak części, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Rezygnacja przez Klienta z Usługi nie zwalnia go z obowiązku uiszczenia opłat już wymagalnych oraz opłat, które zostaną naliczone w związku z korzystaniem przez Klienta z Usługi do czasu wygaśnięcia umowy; w szczególności dotyczy to opłat dodatkowych, o których mowa w punkcie V. Płatności. Brak użytkowania Usługi w czasie gdy była opłacona, nie upoważnia do zwrotu środków lub przedłużenia konta np. o czas braku użytkowania.

Rozwiązanie umowy, zawieszenie lub zamknięcie Konta lub zmniejszenie Planu Subskrypcji, mogą mieć wpływ na Konto Klienta, zebrane dane oraz inne informacje. W chwili rozwiązania umowy, zawieszenia lub zamknięcia Konta lub zmniejszenia Planu Subskrypcji niektóre procesy trwające w Koncie, zebrane dane i inne informacje mogą zostać trwale utracone (w tym dostęp do materiałów). Akademia SMMA 2.0. nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje bezpośrednio lub pośrednio z tego wynikające.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I DANE OSOBOWE

Akademia SMMA 2.0. przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

XI. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Akademia SMMA 2.0., Usługa, oprogramowanie Platformy, a także treści zawarte na stronie robertwnuk.pl oraz https://smma.elms.pl/logowanie.html („Utwory”), takie jak teksty, grafika, logo, ikony przycisków, obrazy, klipy audio, wideo oraz aplikacje, stanowią własność Akademii SMMA 2.0. lub jej partnerów.

Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta Utworów, a także znaków towarowych i oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Akademii SMMA 2.0., chyba że korzystanie z nich wynika ze specyfiki świadczonej przez Platformę Usługi lub jeśli Akademia SMMA 2.0. wyrazi zgodę na korzystanie z nich przez Klienta.

XII. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Zastrzegamy prawo zmiany lub modyfikacji cech Usługi, zwłaszcza jej aktualizacji, a także modyfikacji lub materiałów audio, wideo lub osób realizujących usługę spotkań cyklicznych. Również zastrzegamy prawo do wymiany sprzętu lub oprogramowania używanego do świadczenia Usługi w każdym czasie i bez odpowiedzialności z tego tytułu, pod warunkiem że nie będzie to miało istotnie negatywnego wpływu na świadczenie Usługi. Zastrzegamy prawo do przerw w świadczeniu Usługi wynikających z przyczyn technicznych (np. awarie, naprawy, przeglądy, konserwacje, wymiana sprzętu), bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. Jednakże, w przypadku zaplanowanych przerw technicznych trwających dłużej niż jeden dzień, będziemy podejmować wszelkie starania, aby poinformować Klienta o tym fakcie co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Zaplanowana przerwa techniczna będzie przeprowadzona w taki sposób, by zminimalizować niedogodności dla Klienta z tym związane.

Zastrzegamy również prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania w dowolnym czasie wszelkich dokumentów, informacji, grafik lub innych treści (w tym komentarzy) znajdujących się na Platformie i stronach WWW Platformy Akademii SMMA 2.0.

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Klient akceptuje, że Akademia SMMA 2.0 oferuje Usługę i stronę internetową „w stanie takim, w jakim się znajdują" (ang. „as is”), bez jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych. W tym gwarancji osiągniętych wyników w jakiejkolwiek formie, na jakimkolwiek polu.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usługi oraz naszych stron internetowych, szczególnie za wszelkie Treści, oraz realizowane przez niego kampanie, wdrożenia i Webinary.

Akademia SMMA 2.0. nie ponosi odpowiedzialności za szkody (w tym utratę danych przez Klientów) wywołane:

a) Siłą Wyższą,

b) ingerencją osób trzecich (w tym użytkowników Konta Klienta i Uczestników), zwłaszcza w związku z korzystaniem z Konta przez osoby trzecie posługujące się danymi logowania Konta Klienta - uzyskanymi od Klienta lub w innych okolicznościach niezależnych od Akademia SMMA 2.0.,

c) wadliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych od Akademii SMMA 2.0.,

d) korzystaniem z testowych wersji funkcjonalności,

e) niewystarczającą lub wahaniem przepustowości wykorzystywanej przez Klienta lub Uczestnika, które mogą mieć wpływ na jakość Treści,

f) nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień Regulaminu,

g) błędnymi lub niezgodnymi z prawdą danymi Klienta podanymi przy rejestracji.

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można przewidzieć i któremu nie można było zapobiec. Za okoliczności stanowiące Siłę Wyższą uznaje się w szczególności wojnę, klęski żywiołowe, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia w działaniu sieci telekomunikacyjnej lub infrastrukturze teleinformatycznej, a także nadzwyczajne działania rządowe i administracyjne oraz działania podmiotów mających wpływ na świadczenie usługi Akademii SMMA 2.0., a których działalność jest niezależna od Stron.

Akademia SMMA 2.0. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z utraty plików lub danych Klienta przechowywanych na naszych serwerach; tworzenie kopii zapasowych jest wyłącznym obowiązkiem i odpowiedzialnością Klienta.

Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Akademia SMMA 2.0. ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Klienta. Akademia SMMA 2.0. nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanie z niedostępnością Usługi lub jej części) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Akademia SMMA 2.0.. Całkowita odpowiedzialność Akademia SMMA 2.0., niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Klienta lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty zapłaconej przez Klienta za Usługę w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Klient zgłosił roszczenie do Akademii SMMA 2.0.. Klient niniejszym zwalnia Akademię SMMA 2.0. z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.

Klient jest obowiązany zwolnić Akademię SMMA 2.0. oraz jego pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi z korzystaniem przez Klienta z Usługi, wykorzystywanymi domenami/subdomenami, Treściami, aktywnością Uczestników lub użytkowników jego strony (np. programu partnerskiego), naruszeniem niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub praw osób trzecich.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Akademia SMMA 2.0. może zmienić Regulamin oraz każdy dokument związany w Regulaminem w każdym czasie. Akademia SMMA 2.0. zawiadamia Klienta o zmianie Regulaminu (lub innego powiązanego z nim dokumentu prawnego) na 10 dni przed jego wejściem w życie poprzez umieszczenie stosownej informacji oraz zaktualizowanej wersji dokumentu w Koncie Klienta 

Do wszelkich spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie jakichkolwiek zmian do treści Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w czasie wszczęcia tych spraw.

Strony ustalają, że wszelkie oświadczenia skierowane do drugiej Strony w trakcie korzystania z Usługi mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej, wysyłanej:

a) w przypadku Klienta - na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email,

b) w przypadku Akademii SMMA 2.0. - na adres support@marketingforce.cc

Klient może przenieść prawa i obowiązki wynikające z umowy na osobę spełniającą kryteria do zawarcia umowy, wyłącznie za zgodą Akademi SMMA 2.0.. Zgoda ta może zostać wyrażona w formie email. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikłe między Akademią SMMA 2.0.  a Klientem zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla siedziby Akademii SMMA 2.0..

Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku i jest dostępny na stronie https://robertwnuk.pl/